Informacja RODO

Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO

Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Capik  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  Atena CiMM z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. A. G. Siedleckiego36 lok.26  NIP 9531030139 adres poczty szkolenia@capik.pl

Administrator przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług szkoleniowych i realizacji ustawowego obowiązku wystawiania zaświadczeń o odbyciu szkolenia zawodowego. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie prawnie ciążących na nim, jako organizatorze szkoleń zawodowych, obowiązków i w zakresie prawnie uzasadnionych interesów, związanych z marketingiem bezpośrednim względem swoich klientów. Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane jakimkolwiek odbiorcom. Przetwarzane dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji określonych celów.  Osoba, której dane podlegają przetwarzaniu ma prawo do dostępu do danych, które jej dotyczą, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzoru, a także prawo do przenoszenia danych. Przetwarzane dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.